Back

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ügyfeleinket az ügyfélszolgálaton kifüggesztett panaszkezelési szabályzat tájékoztatja a panaszügyintézés helyéről, a panaszkezelés módjáról, a panaszok közlése érdekében ügyfélszolgálatunk levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Tájékoztatásunk fogyasztói jogvita esetén kiterjed a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez, vagy a szolgáltatás jellegétől függően az ilyen jogkörrel felruházott hatósághoz való fordulás lehetőségére, az illetékes békéltető testület székhelyére, telefonos elérhetőségére, internetes elérhetőségére és levelezési címére. A békéltető testületekről történő tájékoztatást nyomtatott formában érhetik el ügyfeleink az ügyfélszolgálaton. 

Ügyfeleinknek a panaszukat szóban vagy írásban közölhetik a képzésszervező kollégával, aki ellátja az ügyfélszolgálati tevékenységet. A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha ügyfelünk a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, abban az esetben a panaszról és intézményünknek az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadjuk,  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg, a panasztételtől számított 30 napon belül megküldjük.

Írásbeli panaszt a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben meg válaszoljuk és intézkedünk annak közléséről a panasztevő felé.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

Az esetlegesen felmerülő résztvevői, megbízói reklamációkat – amennyiben a dokumentálás a panasztétel során nem történt meg vagy a panasz felvevője a dokumentálást illetően bármi okból korlátozott – az ügyféllel kapcsolatot tartó képzésszervező dokumentálja, majd döntésre előkészíti az intézményvezetőnek. A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről az intézményvezető dönt.

A panaszról  jegyzőkönyvet veszünk fel. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

A panasz esetleges elutasítása esetén ügyfelünket írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 A tájékoztatás tartalmazza az illetékes hatóság, illetve az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Részletes panaszkezelési rendszert idekattintva érheti el.

  • Ügyfélszolgálatunk levelezési címe: 2089 Telki Szarvas utca 16. 
  •  Elektronikus levelezési címe: oktatas@felk.hu
  •  Internetes címe: www.felk.hu
  •  Telefonszáma: +36304730933